AjánlóKomolyanVideók

Roma fiatalok Londonban I.

2014. március 10. | GGy

Balogh Csaba öt éve ment ki Londonba, egy jobb élet reményében. Terveiről, munkájáról mesélt a fiatalember, aki idehaza gyerekkorát a berkeszi és tiszadobi nevelőotthonban töltötte. Nézze meg videónkat!

Romane terne ande London I.

„Le manushengo suno, hoj shukares zhanel te trajol.”
Shtar bershenca majanglal avilem avi, ande 2009. máciush 23-to dyes. Kade hatyardem, hoj misto te avri bodav la ekonomijako phagripe, hajkam kathe shaj lav butyi.
- Khere sar trajindan, sastu butyi, shajipe?
Vi khere sasma butyi, ova. Butyi kerdem, sastresa kerdem butyi.
Bares lasho than sasma, kamenasma. De de kadala ekonomiake phagripesa majcerra kerdyilas muri butyi.
Trin dyes trubundas buty te kerav pe jekh kurko, so chi patyav, joj dosta avilasas, hoj opre te inkrav jekh alberleto, thaj man.
Kade dikhlem, hoj kodole situaciji nas lashe khere, so kamlem te resav, so avri gindindem, angla mande. na misto le socialisho love avilem avri.
Sostar avri avilem, kodo na kodo, ke kathe majfeder kamav kathe te avav, kher kamav te kinav. Hajkam pala 1-2 bersh aba khere shaj zhav, kade, hoj vi zhanav avri te potyinav jekh kheresko ahor. … thaj trajuvav muro trajo.
Akanak kaj jekh pekari kerav butyi.
Mashkar 250 thaj 300 fontura mure potyinipe.
Dosta love kodoleste, hoj kaj beshav avri te poytinav, hthaj hoj te trajuvav anda kado love. Kathej dine mange o shajipe, hoj te zhanav te trajuvav.
Akanak pe jekh opruni shkola sityuvav, ando paluno bersh phirav. Te tele shuttem mure egzamenura, atunchi sar menedzseri, sar supervisor shaj kerav butyi.
Le manushengo suno, hoj shukares zhanel te trajol.
Pinzharav kasave but zhenen, kon patyivales keren butyi. Si, kon ande jekh ristoranto rakhlas pesko than, thaj si, kon tradel. Von chaches sako dyes zhan butyi te keren.